योजना तथा कार्यक्रमहरु

उद्देश्य र कार्यक्रम हरु

यस जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख उद्देश्यर कार्यक्रमहरु निम्नानुसार रहेका छन्.

(क) जिल्ला को समग्र वनक्षेत्रको संरक्षण, विकास र सदुपयोग सम्वन्धी ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

(ख) वन विकास सम्वन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने।

(ग) निजी वन र कृषि वन वाली विकास एवं व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालालाई प्राविधिक सुझावसल्लाह दिने।

(घ) सर्वसाधारणका लागि वन संपदा सम्वन्धमा जानकारी उपलव्ध गराउने।

(ङ) प्रचलित नीति एवं कानून वमोजिम जनसहभागिता द्धारा जिल्लाको वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने।

(च) जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षण गर्ने।

(छ) वनको संरक्षण र सदुपयोगद्धारा काष्ठ एवं गैर काष्ठवन पैदावारको आपूर्ति गरी स्थानीय तथा

राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने।

(ज) जिल्लास्तरीय सरकारीर गैरसरकारी संघ संस्था तथा स्थानीय निकाय संग समन्वय गरी वन विकास

एवं व्यवस्थापन कार्यहरु संचालन गर्ने।

(झ) वन संरक्षण, विकास र सदुपयोग कार्यद्धारा रोजगारी का अवसर उपलव्ध गराउने।

(ञ) राजश्व संकलनमा टेवा पु¥याउने ।

(ट) चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरी दिगो ब्यवस्थापन गर्ने ।

खोज
कार्य विभाजन

महानिर्देशक
वन विभाग
कृष्णप्रसाद आचार्य
    जि.व.अ.
जिल्ला वन कार्यालय, बारा, सिमरा
 भैरव प्रसाद घिमिरे