फोटोहरूको जानकारी

जिल्ला वन कार्यालय बारा, सिमरा

जिल्ला वन कार्यालय बारा, सिमरा

 

बारा जिल्लाको वन पैदावार चोरी निकासी नाकाहरु

 

जि.व.अ.बाट सिम्रौनगढ वन नर्सरी निरीक्षण गर्दै

 

१०१ औ वि.पि.ज्यन्तीको उपलक्ष्यमा क्षेत्रीय वन निर्देशकबाट बृक्षारोपण गर्दै

 

महागढीमाई न.पा.वडा नं.९ स्थित निजी वन

उत्कृष्ठ सामुदायिक वनलाई प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार वितरण

 

उत्कृष्ट निजी वन धनीहरुलाई प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार वितरण

                               jg 89]nf] Aoj:yfkg tflnd ;+rfng
                 lh=j=c=af6 u}/sfi7 jg k}bfjf/ Aoj:yfkg tflnd ;Daf]wg ub}{


खोज
कार्य विभाजन

महानिर्देशक
वन विभाग
कृष्णप्रसाद आचार्य
    जि.व.अ.
जिल्ला वन कार्यालय, बारा, सिमरा
 भैरव प्रसाद घिमिरे